Lomina 5,TC “Zeleni venac” I sprat-lokal 17 Beograd
Telefon: +381 11 262-38-47; +381 11 262-80-25
Mob: +381 64 647 33 75; +381 64 647 33 77
Radno vreme: od 09 do 19h, subotom od 10 do 15h
Licenca OTP 11/2010

sloganyuta garancija 2017

Kopaonik-Vila Nika

KOPAONIK

VILA NIKA

Vila Nika se nalazi u pojasuizmedju Hotela Grand I ski staze Karaman Greben, i do vile je moguće doći kolima. U toku skijaške sezone u objekat se može ući / izaći direktno sa staze skijama. Skijašnica objekta se nalazi u prizemlju i ima zaseban izlaz / ulaz. Objekat ima 6 komfornih apartmana, strukture 4+1, 5+1 i duplex 4+1+3sa centralnim grejanjem i toplom vodom. Svaki apartman 4+1 prima max 6 osoba.Apartmanisuveličine 42 kvmsabalkonom, sastoje se od komfornogdnevnogboravka, jedneodvojenespavaćesobesabračnimležajemi WC-a sakupatilom (tuškabina). Dnevniboravak se sastoji od kompletno opremljene čajne kuhinje, trpezarije, ugaone garniture narazvlačenje (dimenzije rasklopa 160x220cm) i dva odvojena kreveta (90x200cm).
Apartman duplex strukture 4+1+3 prima 7-9 osoba i nalazi se na poslednjem nivou. Donji nivo je 43 kvm, sa balkonom, iste strukture kao apartmani 4+1, ima odvojenu spavaću sobu sa bračnim ležajem i dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, ugaonom garniturom na razvlačenje i dva odvojena singl kreveta. U potkrovlju se nalazi još jedna spavaća soba, veličine 17 kvmsa 3 kreveta. Apartman ima jedno tuš-kupatilo sa WC-om.Apartman 5+1 prima do 8 osoba I sastoji se od 3 spavaće sobe sa francuskim ležajevima sirine 140-160cm I dnevnog boravka sa ugaonom garniturom na rasklapanje za 2 osobe.

Tip Max broj osoba Usluga

01.12.

-

04.12.

04.12.

-

17.12.

17.12.

-

30.12.

30.12.

-

03.01.

03.01.

-

08.01

08.01.

-

22.01.

22.01.

-

28.01.

28.01.

-

19.02.

19.02.

-

12.03.

12.03.

-

26.03.

26.03.

-

02.05

4+1 app 4- 6 NA 50 75 90 150 110 100 90 110 100 75 50
4+1+3 duplex 7 - 9 NA 75 105 120 180 140 130 120 140 130 105 75
5+1 app 6 - 8 NA 60 90 105 165 125 115 105 125 115 90 60

**Cenesuizražene u € poapartmanuinoćenju.Min.boravak 7 noći, smenesubotomilinedeljom.

CENA UKLJUČUJE:
-Najamapartmana, čišćenje, struju, vodu, grejanje, posteljinu, peskire, kablovsku TV, Wi – Fi, korišćenjeskijašnice.
CENA NE UKLJUČUJE:
• boravišnutaksu u iznosu od 100 RSD podanu; plaćanjeprilikomrezervacije;decastarosti 7-15 god.plaćajuboravišnutaksuod 50din;

DODATNE USLUGE (U pretprodaji)
SKI PASS (isporuka na recepciji);
SKI ŠKOLA, SKI OPREMA (10% popust u pretprodaji). Detaljnije na www.kopaonik.travel
PROGRAM PUTOVANJA:
Prvi dan – Polazak u jutarnjim satima. Smeštaj u hotel-apartman prema rezervaciji posle 15 h.
Drugi dan / poslednji dan - Boravak na bazi uplaćenih usluga
Poslednji dan – Napuštanje hotela-apartmana u jutarnjim satima, polazak za Beograd i dolazak u večernjim satima.
USLOVI PLAĆANJA:
- Plaćanje se vrši u dinarskojprotivvrednostipoprodajnomkursuBanke Intesa, zaefektivunadanuplate;
- Cena je garantovanasamozauplatukompletnogiznosa. U suprotnomgarantovan je samoiznosakontacijeaostatak je podložanpromeni.

NAČIN PLAĆANJA:
AVANSNO – u gotovom, čekovimagradjana, uplatomnaračun. Prilikomrezervacijeplaća se 40% vrednostiaranžmana, ostataknajkasnije 15 dana pre početkausluge;
UPLATA NA RATE – avansodnajmanje 40% cenearanžmanaprilikomprijave, ostatak do ukupnecenearanžmana u mesečnimratama (čekovimagrađana). Čekovi se ispisujunadatume 01./10./20. umesecu, a poslednja rata možebitinajkasnije do 30.03.2017. god.;
PREVOZ:
Minibus prevoz sa kućne adrese (subotom i nedeljom),polasci iz Beograda oko 08:00h, povratak sa Kopaonika oko 14:00h
- povratna karta 40 €;/ deca do 10 god 40 €
- jedan pravac 20 €./ deca do 10 god 20 €
Autobuskiprevozvozilimaturistickeklasesa minimum 15 sedista
PolazakizNovogSada 06:15h kodLokomotive, povrataksaKopaonika u 14:00h (subotominedeljom);
- povratnakarta € / deca do 10 god. - €
- jedanpravac € / deca do 10 god - €
PolazakizBeograda08:00hsaparkingapreko puta Buvljaka (Blok 42), povrataksaKopaonikau14:00h (subotominedeljom);
- povratnakarta € / deca do 10 god - €
- jedanpravac € / deca do 10 god. - €

OPIS APARTMANA:
Vila Nika se nalaziu pojasuizmedjuHotela Grand I ski stazeKaramanGreben, i do vile je mogućedoćikolima. U tokuskijaškesezone u objekat se možeući / izaćidirektnosastazeskijama. Skijašnicaobjekta se nalazi u prizemljuiimazasebanizlaz / ulazObjekatima 6komfornihapartmana, strukture4+1, 5+1i duplex 4+1+3sa centralnimgrejanjemitoplomvodom. Svakiapartman 4+1 prima max 6 osoba.Apartmanisuveličine 42 kvmsabalkonom, sastoje se od komfornogdnevnogboravka, jedneodvojenespavaćesobesabračnimležajemi WC-a sakupatilom (tuškabina). Dnevniboravak se sastojiod kompletnoopremljenečajnekuhinje, trpezarije, ugaone garniture narazvlačenje (dimenzijerasklopa 160x220cm) idvaodvojenakreveta (90x200cm).
Apartman duplex strukture 4+1+3 prima 7-9 osobainalazi se naposlednjemnivou. Donjinivo je 43 kvm, sabalkonom, istestrukturekaoapartmani 4+1, imaodvojenuspavaćusobusabračnimležajemidnevniboravaksakuhinjomitrpezarijom, ugaonomgarnituromnarazvlačenjeidvaodvojenasinglkreveta. U potkrovlju se nalazijošjednaspavaća soba, veličine 17 kvmsa 3 kreveta. Apartmanimajednotuš-kupatilosa WC-om.Apartman 5+1 prima do 8 osoba I sastoji se od 3 spavaćesobesafrancuskimležajevimasirine 140-160cm I dnevnogboravkasaugaonomgarnituromnarasklapanjeza 2 osobe.

Kopaonik je najveći planinski masiv i najpoznatiji skijaški centar u Srbiji sa 62 km staza za alpsko i nordijsko skijanje. 7 crnih, 12 crvenih i 20 plavih staza, Kopaonik čine idealnim ski centrom za sve skijaše. Najviši vrh je Pančićev vrh (2017m) a skijaški tereni se nalaze na visini od 1650 m do 2017 m. Sneg počinje krajem novembra i traje do maja, prosečno 159 dana godišnje. Udaljenost od Beograda 285 km.

Garancija putovanja u visini 300.000.- Eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0011/2016 od 25.01.2016. aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rsOrganizator poseduje polisu za osiguranje garancije putovanja broj 300049881 ADO DDOR Novi Sad (25.01.2016-25.01.2017 god.)Napomena: U slučajupromenanamonetarnomtržištuinatržišturobaiusluga, organizatorputovanjazadržavapravonakorekcijucena.UzovajcenovnikvažeOpštiusloviputovanja organizator putovanja Supernova travel-a, licenca OTP 343.

Ponude

Gde se nalazimo

TA Bay Travel d.o.o.

Lomina 5,TC “Zeleni venac” I sprat-lokal 17 Beograd
Telefon: +381 11 262-38-47; +381 11 262-80-25
Fax: +381 11 262-38-47
Mob: +381 64 647 33 75; +381 64 647 33 77

Radno vreme:
Radni dan: od 09 do 19h
Subota: od 10 do 15h
Nedelja: neradni dan

E-mail: baytraveldoo@gmail.com

logo